adj.

provident, wary, cautious, prudent.

adj.

նախատես. նախագուշակ. եւ Նախախնամական.

Կանխատես գուշակութեամբ Անան. (եկեղ։)

Ըստ իւրում կանխատես իմաստութեանն. (Սարգ. ՟ա. պ. ՟Ղ։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Կանխատեսութիւն, ութեան

Voir tout