s.

prediction.

s.

Կանխաւ ձայնելն. կանխասացութիւն. մարգարէութիւն.

Ըստ մարգարէին, կամ մարգարէիցն, կամ նախատեսացն կանխաձայնութեան. (Նար. ՟Ղ՟Գ։ Գր. հր.։ Լաստ. ՟Բ։)

Նկարեալ կանխաձայնութեամբ. (Երզն. ՟ժ. խորան.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif կանխաձայնութիւն կանխաձայնութիւնք
accusatif կանխաձայնութիւն կանխաձայնութիւնս
génitif կանխաձայնութեան կանխաձայնութեանց
locatif կանխաձայնութեան կանխաձայնութիւնս
datif կանխաձայնութեան կանխաձայնութեանց
ablatif կանխաձայնութենէ կանխաձայնութեանց
instrumental կանխաձայնութեամբ կանխաձայնութեամբք