adj.

foreknown, foreseen, predicted;
— գիտութիւն cf. Կանխագիտութիւն.

adj.

Կանխաւ ծանուցեալ արդէն յայտնի, եւ ծանօթական.

Իսկ կարգ անուանցն՝ նախ զհայր ասել, ըստ կանխածանօթ դաւանութեանն. (Ճ. ՟Դ.։)

Զկանխածանօթ գիտութեանն (քրիստոսի) ուսանէին զզօրութիւն. (Ոսկ. մ. ՟Բ. 8. յն. զկանխագիտութեանն։)