s.

prediction, prophecy.

cf. ԿԱՆԽԱՍԱՑՈՒԹԻՒՆ,

Յառաջ ասելով, զկանխախօսութիւն մարգարէիցն նշանակէ. (Լմբ. պտրգ.։)

Կանխախօսութիւնքն վասն զիջենալոյ եւեթ էին աստուծոյ ընդ մարդկան, եւ արդ զի՞նչ պէտք կանխախօսութեանն իցեն. (Ոսկ. ես.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif կանխախօսութիւն կանխախօսութիւնք
accusatif կանխախօսութիւն կանխախօսութիւնս
génitif կանխախօսութեան կանխախօսութեանց
locatif կանխախօսութեան կանխախօսութիւնս
datif կանխախօսութեան կանխախօսութեանց
ablatif կանխախօսութենէ կանխախօսութեանց
instrumental կանխախօսութեամբ կանխախօսութեամբք

Étymologie