s.

handle;
— պտղոց, pedicle, stalk.

s.

Իբր ռմկ. (Կոթ. Երզն. քեր.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Կանթար

Կանթեղ, աց

Կանթեղագործ, աց

Կանթեղակիր

Կանթեղավաճառ, աց

Կանթեղավառ

Կանթեղաւոր

Կանթեղխոտ, ոյ

Ցայգականթեղ, ի

Voir tout