va.

to paint or stain green, to make green.

ն.

Տալ կանաչանալ. դալարացուցանել. բողբոջեցուցանել. կանանչցընել.

Վերստին կանաչացոյց զմեզ ի ձմեռային մեռելութենէ. (Ժող. հռոմկլ.։)

Եթէ տեսի՞ց զցող անձրեւոյն կանաչացուցանօղն հոգւոց ինձ արօտ. (Նար. ՟Ի՟Ե։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես կանաչացուցանեմ
դու կանաչացուցանես
նա կանաչացուցանէ
մեք կանաչացուցանեմք
դուք կանաչացուցանէք
նոքա կանաչացուցանեն
Imparfait
ես կանաչացուցանեի
դու կանաչացուցանեիր
նա կանաչացուցանէր
մեք կանաչացուցանեաք
դուք կանաչացուցանեիք
նոքա կանաչացուցանեին
Aoriste
ես կանաչացուցի
դու կանաչացուցեր
նա կանաչացոյց
մեք կանաչացուցաք
դուք կանաչացուցէք
նոքա կանաչացուցին
Subjonctif
Présent
ես կանաչացուցանիցեմ
դու կանաչացուցանիցես
նա կանաչացուցանիցէ
մեք կանաչացուցանիցեմք
դուք կանաչացուցանիցէք
նոքա կանաչացուցանիցեն
Aoriste
ես կանաչացուցից
դու կանաչացուսցես
նա կանաչացուսցէ
մեք կանաչացուսցուք
դուք կանաչացուսցջիք
նոքա կանաչացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ կանաչացուցաներ
դուք մի՛ կանաչացուցանէք
Impératif
դու կանաչացո՛
դուք կանաչացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու կանաչացուցանիջիր
դուք կանաչացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու կանաչացուսջի՛ր
դուք կանաչացուսջի՛ք

Étymologie