adj.

green leaved.

adj.

Կանաչացեալ սաղարթիւք. դալար ոստովք եւ տերեւովք. դալարագեղ. զուարդ.

Զկանաչասաղարթ ոստոցն զտարածումն. (Անան. եկեղ։)

Նորոգի երկիր կանաչասաղարթ վայելչութեամբ. (Ճ. ՟Բ.։)