adj.

painted green, of a fine green colour;
greenish.

adj.

Գեղեցկացեալ կանաչութեամբ. դալար. սաղարթագեղ.

Դրախտ կանաչագեղ տերեւալից. (Լաստ. ՟Ժ։)

Խոտ վայելչական եւ կանաչագեղ. (Սարգ. յկ. ՟Բ։)

Զերեսս երկրի կանաչագեղ զարդարեաց բուսովք. (Մխ. այրիվ.։)

Կանաչագեղք եւ համեմատ նռան ծաղկաց.. (Տօնակ.։)

adv.

Իբր մ.

Կանաչագեղ զարդարեցան յամենայն կողմանց. (Վեցօր. ՟Ե։)

Étymologie