vn.

to be composed;
cf. Կամ.

չ.

ἴσταμαι sto, consisto. Կայս ունել. անշարժ առնուլ. կալ. զետեղիլ. հաստատիլ. դադարել.

Կայանան եւ զտեղի առնուն եւ մնան. (Փիլ. այլաբ.։)

Ի շարժմանէ թարթել ական մի չկայանամ. (Շ. իմ. եղակ.։)

Որպէս խաւար ոչ ունի կայանալ մերձ անստուեր լուսոյ. (Շ. ամենայն չար.։)

Խորանին սրբութեան, ուր սեղանն սուրբ կայանայ. (Նար. երգ.։)

Օդ ծանր գոլով քան զհուր, ի ներքոյ հրոյն կայացաւ. (Վրդն. ծն.։)

Ասել զբնութիւն ծընունդ շարժման՝ որք կայանան։ Ի ըստորին կոյս կայացեալ հող ծանրական. (Երզն. ոտ. երկն.։)

Իսկ (Վրք. հց. տպ.)

Որ քամահէ զընչիւք, անտրտում կայանայ. պիտի լուսոյ ըստ ձձ. կայ մնայ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես կայանամ
դու կայանաս
նա կայանայ
մեք կայանամք
դուք կայանայք
նոքա կայանան
Imparfait
ես կայանայի
դու կայանայիր
նա կայանայր
մեք կայանայաք
դուք կայանայիք
նոքա կայանային
Aoriste
ես կայացայ
դու կայացար
նա կայացաւ
մեք կայացաք
դուք կայացայք
նոքա կայացան
Subjonctif
Présent
ես կայանայցեմ
դու կայանայցես
նա կայանայցէ
մեք կայանայցեմք
դուք կայանայցէք
նոքա կայանայցեն
Aoriste
ես կայացայց
դու կայասցիս
նա կայասցի
մեք կայասցուք
դուք կայասջիք
նոքա կայասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ կայանար
դուք մի՛ կայանայք
Impératif
դու կայացի՛ր
դուք կայացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու կայասջի՛ր
դուք կայասջի՛ք

Étymologie

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Առկայանամ, ացայ

Ենթակայանամ, ացայ

Յարակայանամ, ացայ

Ներկայանամ, ացայ

Voir tout