vn.

to yelp, to whine, to howl.

չ.

ԿԱՂԿԱՆՁԵԼ. Թախանձական հաջել կորեանց շան. ռմկ. կաղկնծել, կնծկնծալ, վնկվնկալ.

Հաջել, կաղկանձել, վակել, ոռնալ. (Հին բռ.։)