s.

hazel-nut;
acorn;
hazel-tree;
արքայական —, filbert.

s.

ԿԱՂԻՆ որ եւ ԿԱՂՆԱՊՏՈՒՂ. γάλανος, βάλανος , φηγός fagus, glans, esculus. Պտուղ կաղնի ծառոյ. եթէ՛ ընտանւոյ՝ ուտելի մարդկան. որպէս ռմկ. ֆընտըգ, պունտուգ. եւ եթէ վայրենւոյ՝ ուտելի գազանաց.

Իբրեւ զկաղին (վայրի) թօթափեալ յիւրաքանչիւր պատենից. (Ես. ՟Զ. 13։)

Ուտէին կաղինս վայրի, կաղնոյն յունարէն փիդոս ասեն. (Նոննոս.։)

Պտուղն նորա կաղին ընտանի. (Փիլ. լին. ՟Դ։)

ԿԱՂԻՆ ասի երբեմն եւ ծառն, որպէս Կաղնի, նւոյ կամ նոյ.

Բերել զվայրենի կաղին մայրեաց, եւ տնկել ... տնկեցին զկաղինն. (Բուզ. ՟Գ. 8։)

Անհամ է պտուղ կաղնոյն. (Տօնակ.։)

ԿԱՂԻՆ ԱՐՔԱՅԱԿԱՆ. cf. ԱՐՔԱՅԱԿԱՆ ԿԱՂԻՆ.

Անդ ցուպ քահանայապետին պտղաբերեալ կաղին արքայական. (Յհ. իմ. եկեղ.։)

Իբրեւ զկաղին արքայական՝ պատճառ լուսոյ (իւղովն). (Շ. բարձր.։)

Որպէս եւ (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 1.) թարգմանն ընթերցեալ ի յն. κάριον , գրէ,

Կաղին ծամէր. ուր յն ունի, κύαμος , այսինքն բակլայ։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Խոզկաղին

Ծովակաղին, ղնոյ

Voir tout