vn.

cf. Կաղամ.

cf. Կաղամ. յետս մնալ.

Զի որ ի ծերութեան այնպիսի կաղիցի, յայտ է թէ ի մանկութեանն եւս չար. (Ոսկ. եբր. ՟Է։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Կաղիմաքոս, քեայ

Մակաղիմ, եցայ

Voir tout