s.

milk;
— կովու, այծու, մաքեաց, իշոյ, cow's, goat's, ewe's, ass's;
— ձկան, soft roe;
շիճուկ —ին, butter -;
whey;
թարմ՝ թթու —, fresh, sour -;
կաթամբ սնանիլ, to live on milk;
— տալ, to suckle;
գրել զ—, to suck;
կթել —, to milk;
ամջատել ի կաթանէ, to wean.

s.

γάλα սեռ. γάλακτος lac, lactis. Սպիտակ եւ անոյշ հիւթն ստեանց մարցն կենդանեաց ի սնունդ ծննդոցն ի մատաղութեան. կաթ. սիւք (որ է լծ. ընդ շիթ, եւ ստին. ար. լէպէն. եբր. լապախ. պ. զիր).

Կոգի եւ կաթն։ Ի կաթն մօր իւրոյ։ Կաթն մաքեաց։ Տիկ կաթին։ Բղխէ զկաթն եւ զմեղր։ Ոռոգանէին լերինք իմ կաթամբ։ Անջատելոցն ի կաթանէ։ Կթեա՛ կաթն։ Դիեսցես զկաթն (այսինքն զպարտութիւն) հեթանոսաց.եւ այլն։

Յայնմ կաթնէ եւ ի գինւոյ. (Փարպ.։)

Արբուցեր որպէս մայր՝ ստացողին զքեզ՝ զկուսական քո սուրբ զկաթն. (Շար.։)

մայրենի կաթամբ ջամբեալ դիեցուցեր. (Նար. կուս.։)

Կաթամբ կուսին կերակրի հացըն կենաց անմահից. կաթամբ կերակրի որ կերակրէ զաշխարհս. (Շ. տաղ.։)

Իսկ ի (Պղատ. տիմ.)

Կաթն դնի որպէս յն. որ է մակարդ, եւ հիւթ եփեալ.

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Կաթնաբեր

Կաթնաբոյծ

Կաթնաբուղխ

Կաթնագոյն

Կաթնալից

Կաթնածիր

Կաթնածուծ

Կաթնակեր, աց

Կաթնակից

Կաթնահատութիւն, ութեան

Կաթնաձիր

Կաթնաղբիւր

Կաթնամատոյց

Կաթնանամ, ացայ

Կաթնաչափ

Կաթնապուր, պրի

Կաթնաջամբ

Կաթնասնութիւն, ութեան

Կաթնասուն

Կաթնավաճառ, ի

Voir tout