adj.

sucking the breast.

adj.

Ծծող զկաթն ի ստեանց. կաթնկեր, դիեցիկ.

Կաթնածուծ եւ ջամբակեր. (Եղիշ. հայր մեր.։)

Սպիտակ են կաթնածուծ տղայոց ատամունք. (Վրդն. ծն.։)

Կաթնածուծ եղեալ ի հոգեւոր ստեանց. (Տօնակ.։)