adj.

fed with milk;
— լինել, to suck, to be suckled.

adj.

Կաթամբ բուծեալ. կաթնասուն. ոտնդիաց.

Կաթնաբոյծ հասակաց. (Նար. ՟Լ՟Ա։)

ԿԱԹՆԱԲՈՅԾ ԼԻՆԵԼ. Կաթամբ բուծանիլ, սնանիլ. դիել զկաթն.

Զիա՞րդ տղայ երեւալ՝ կաթնաբոյծ եղանիւր. (Յհ. իմ. երեւ.։ Գր. տղ. առ տուտ.։)