va.

to let fall drop by drop;
to distil.

ն.

στάζω, ἁποστάζω stilla, destillo. Տալ կաթել. կաթեցնել. ... որ եւ ասի ԲՂԽԵԼ, ԾՈՐԵԼ.

Մեղր կաթեցուցանեն շրթունք քո։ Ձեռք իմ կաթեցուցին զմուռս։ Յանդիման նորա կաթեցուսցէ ակն իմ. (Երգ. ՟Դ. 11։ ՟Է. 5։ Յոբ. ՟Ժ՟Զ. 21։)

Սուղ ինչ արտօսր կաթեցուցանելն. (Բրս. թղթ.։)

Արտասուս կաթեցուցանէին. (Ճ. ՟Ա.։)

Արիւն կաթեցուցանեմք։ Ոչ կաթեցուցին լերինք զքաղցրութիւն. (Սարգ. յկ. ՟Գ։ Ածաբ. կարկտ.։)

Սուղ ինչ ի դմա զմարդասիրութեան կաթեցուցանել գութ. (Պիտ.։)

Լից քոյին շնորհօք զայնս նկարագիրս ... զոր առեալ օծցես, լոյս կաթեցուսցես (ի նա). (Տաղ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Active

Indicatif
Présent
ես կաթեցուցանեմ
դու կաթեցուցանես
նա կաթեցուցանէ
մեք կաթեցուցանեմք
դուք կաթեցուցանէք
նոքա կաթեցուցանեն
Imparfait
ես կաթեցուցանեի
դու կաթեցուցանեիր
նա կաթեցուցանէր
մեք կաթեցուցանեաք
դուք կաթեցուցանեիք
նոքա կաթեցուցանեին
Aoriste
ես կաթեցուցի
դու կաթեցուցեր
նա կաթեցոյց
մեք կաթեցուցաք
դուք կաթեցուցէք
նոքա կաթեցուցին
Subjonctif
Présent
ես կաթեցուցանիցեմ
դու կաթեցուցանիցես
նա կաթեցուցանիցէ
մեք կաթեցուցանիցեմք
դուք կաթեցուցանիցէք
նոքա կաթեցուցանիցեն
Aoriste
ես կաթեցուցից
դու կաթեցուսցես
նա կաթեցուսցէ
մեք կաթեցուսցուք
դուք կաթեցուսցջիք
նոքա կաթեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ կաթեցուցաներ
դուք մի՛ կաթեցուցանէք
Impératif
դու կաթեցո՛
դուք կաթեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու կաթեցուցանիջիր
դուք կաթեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու կաթեցուսջի՛ր
դուք կաթեցուսջի՛ք