s.

book-binders shop;
cf. Գործարան.

cf. ԳՈՐԾԱՐԱՆ.

Աման եւ կազմարան բնութեանս յարգանդի մօր. (Վրդն. սղ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif կազմարան կազմարանք
accusatif կազմարան կազմարանս
génitif կազմարանի կազմարանաց
locatif կազմարանի կազմարանս
datif կազմարանի կազմարանաց
ablatif կազմարանէ կազմարանաց
instrumental կազմարանաւ կազմարանաւք