s.

packet;
package;
roll;
envelope, cover;
bag of money;
—ք կախարդաց, fascination, talisman;
cf. Թուղթ.

s.

δεσμός, ἁπόδεσμος alligamentum, ligatura, fasciculus, sacculus συστροφή conglobatio βασκάνιον fascinum, -us. (Որպէս թէ ծիր արարեալ ընդ իրար) Կապոց ամփոփեալ շուրջանակի. փաթոյթ. Պատատ. պահարան. կապ. խուրձ. քուրձ. քսակ. Ծրարոց, կծիկ. (լծ. եւ եբր. ծէրօր)

Ծրար արծաթոյ. (Ծն. ՟Խ՟Բ. 27. 35։)

Ծրար ստաշխին. (Երգ. ՟Ա. 12։)

Ծրար անիրաւութեանց. (Ովս. ՟Ժ՟Գ. 12։)

Եւ որ զվարձս իւր ժողովէր, ի ծրարս ծակոտեալս ժողովէր. (Անգ. ՟Ա. 6։)

Եղիցի անձն տեառն իմոյ ծրարեալ ի ծրարի կենաց տեառն աստուծոյ. (՟Ա. Թագ. ՟Ի՟Ե. 29։)

Որպէս զծրարսն կիպրիանոսի (կախարդականս) առ ի պատիր յուստինեայ կուսին. (Խոր. առ արծր.։)

Առնու ծրար եւ կապք ի կախարէն. (Ոսկիփոր.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Արծաթածրար

Ծրարեմ, եցի

Ծրարիմ, եցայ

Ծրարիչ

Ծրարող

Ծրարումն, ման

Կարծրարուեստ

Voir tout