vn.

to grow or become round;
to surround, to enclose.

չ.

Ծիր լինել. բակ կապել. շուրջ պատել.

Մերձեալ խոնաւութեան (ի լուսինն կոյս), եւ ի նա չհասեալ, բակ առեալ ծրանայ շուրջ զնովաւ. (Եզնիկ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես ծրանամ
դու ծրանաս
նա ծրանայ
մեք ծրանամք
դուք ծրանայք
նոքա ծրանան
Imparfait
ես ծրանայի
դու ծրանայիր
նա ծրանայր
մեք ծրանայաք
դուք ծրանայիք
նոքա ծրանային
Aoriste
ես ծրացայ
դու ծրացար
նա ծրացաւ
մեք ծրացաք
դուք ծրացայք
նոքա ծրացան
Subjonctif
Présent
ես ծրանայցեմ
դու ծրանայցես
նա ծրանայցէ
մեք ծրանայցեմք
դուք ծրանայցէք
նոքա ծրանայցեն
Aoriste
ես ծրացայց
դու ծրասցիս
նա ծրասցի
մեք ծրասցուք
դուք ծրասջիք
նոքա ծրասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ծրանար
դուք մի՛ ծրանայք
Impératif
դու ծրացի՛ր
դուք ծրացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու ծրասջի՛ր
դուք ծրասջի՛ք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Կարծրանամ, ացայ

Voir tout