va.

to make idle or slothful.

ն.

Տալ ծուլանալ. պղերգացուցանել. ծուլացնել.

Թշնամին ծուլացուցանէ։ Ծուլացուցանելով, եւ օր ի յօր առնելով. (Մանդ. ՟Ա. եւ ՟Ժ՟Ը։)

Ծուլացուցանէր զամենայն կենդանիս։ Սովոր են միշտ բարութիւնքն ծուլացուցանել զմեզ. (Ոսկ. ես.։)

Զի մարդիկ ծուլացուցանիցէ խնդրելոյ յաստուծոյ զօգնականութեանս. (Եզնիկ.։)

Զի մի՛ ծուլացուցանիցէ զնոսա. (Սարգ. ՟ա. պ. ՟Դ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Active

Indicatif
Présent
ես ծուլացուցանեմ
դու ծուլացուցանես
նա ծուլացուցանէ
մեք ծուլացուցանեմք
դուք ծուլացուցանէք
նոքա ծուլացուցանեն
Imparfait
ես ծուլացուցանեի
դու ծուլացուցանեիր
նա ծուլացուցանէր
մեք ծուլացուցանեաք
դուք ծուլացուցանեիք
նոքա ծուլացուցանեին
Aoriste
ես ծուլացուցի
դու ծուլացուցեր
նա ծուլացոյց
մեք ծուլացուցաք
դուք ծուլացուցէք
նոքա ծուլացուցին
Subjonctif
Présent
ես ծուլացուցանիցեմ
դու ծուլացուցանիցես
նա ծուլացուցանիցէ
մեք ծուլացուցանիցեմք
դուք ծուլացուցանիցէք
նոքա ծուլացուցանիցեն
Aoriste
ես ծուլացուցից
դու ծուլացուսցես
նա ծուլացուսցէ
մեք ծուլացուսցուք
դուք ծուլացուսցջիք
նոքա ծուլացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ծուլացուցաներ
դուք մի՛ ծուլացուցանէք
Impératif
դու ծուլացո՛
դուք ծուլացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու ծուլացուցանիջիր
դուք ծուլացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու ծուլացուսջի՛ր
դուք ծուլացուսջի՛ք