vn.

to idle, to be lazy, slothful or idle, to live in idleness.

չ.

ԾՈՒԼԱՆԱՄ որ եւ ԾՈՒԼԱՄ, ԾՈՒՂԱՄ. ὁκνείω, ῤᾳθυμέω , μέλλω, ἁμελέω piger, deses sum;
desideo, remisso sum animo, cunctor, negligo. Ծոյլ գտանիլ. հեղգալ. պղերգանալ. յուլանալ. դանդաղիլ. թուլանալ. մեղկիլ. ծուլնալ, թուլնալ.

Ծուլանան առ բարի գործսն։ Առեալ զվերակացութիւն՝ յղփասցի եւ ծուլասցի. (Յճխ. ՟Ե. ՟Ժ։)

Յուլիցն ծուլացելոցն. (Ագաթ.։)

Որ ծուլանալ ի բարիս առնէ. (Խոսր.։)

Մի՛ ծուլասցուք. (Սարգ. յկ. ՟Ե։)

Ի կասկածի կարծեացն ծուլացաւ յիս երիկամունք իմ. (Մագ. ՟Դ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես ծուլանամ
դու ծուլանաս
նա ծուլանայ
մեք ծուլանամք
դուք ծուլանայք
նոքա ծուլանան
Imparfait
ես ծուլանայի
դու ծուլանայիր
նա ծուլանայր
մեք ծուլանայաք
դուք ծուլանայիք
նոքա ծուլանային
Aoriste
ես ծուլացայ
դու ծուլացար
նա ծուլացաւ
մեք ծուլացաք
դուք ծուլացայք
նոքա ծուլացան
Subjonctif
Présent
ես ծուլանայցեմ
դու ծուլանայցես
նա ծուլանայցէ
մեք ծուլանայցեմք
դուք ծուլանայցէք
նոքա ծուլանայցեն
Aoriste
ես ծուլացայց
դու ծուլասցիս
նա ծուլասցի
մեք ծուլասցուք
դուք ծուլասջիք
նոքա ծուլասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ծուլանար
դուք մի՛ ծուլանայք
Impératif
դու ծուլացի՛ր
դուք ծուլացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու ծուլասջի՛ր
դուք ծուլասջի՛ք

Étymologie