adj.

Ծովային. ծովական, նաւական.

Արար ժողով ի վերայ տառապօլսոյ զամենայն զծովեցի զզօրսն, եւ պաշարեաց զքաղաքն ընդ ծով եւ ընդ ցամաք. (Ուռհ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ծովեցի զօրք

Voir tout