s.

sea-coast, sea-side, shore, strand, beach;
առ or ի ծովեզերին, on the sea-shore.

s.

αἱγιαλός (յորմէ թ. եալը ). litus, littus, ora maritima παράλιον, -ια maritimum, -ma. որ եւ παραθαλάσσιος, -ιον, -ια եւ θάλασσα . Եզր ծովու. ծովափն.

ընդ հարաւ, եւ ընդ ծովեզրն քանանացւոց։ Յամենայն ծովեզեր ծովուն մեծի։ Որ առ ծովեզերն հրէաստանի էր։ Նստաւ առ ծովեզերն։ Առ ծովեզերբ ծովուց։ Ի ծովեզերէն տիւրոսի եւ սիդոնի։ Կալ կամ բնակել առ ծովեզերբ կամ առ ծովեզեր։ Բնակել զծովեզերբ կամ ի ծովեզերին։ Եդեալ րունր առ ծովեզերին կացաք յաղօթս։ Հրաման տայր շուրջ զծովեզերօքն.եւ այլն։

Յերի կամ առ երի ծովեզերին. (Խոր. աշխարհ.։)

Քաղելով առ ծովեզերին. (Նոննոս.։)

Սկիզբն կալեալ ի ծովեզերէն. (Յհ. կթ.։ Ի ծովեզերին կիղիկեցւոց. Եւս. քր. ՟Ա։)

Բնակեալ էր իսաքար ի ծովեզերի եւ ի լերին. (Եփր. օրին.։)

Ի ծովեզեր կողմն։ Որք բնակեալ իծովեզերսն իցեն քաղաքք. (Պիտ.։)

Ռամկական է հոլովս՝ իբր յատուկ անուն տեղւոյ,

Զգաւառն ծովեզրի, յորում է բերդն ամիւկ. (Արծր. ՟Ե. 3։ Յորմէ Ծովեզրեցի։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ծովեզրեցի, ցւոց

Voir tout