adj.

splendid as purple.

adj.

Ծիրանեօք կամ որպէս զծիրանիս փայլեալ. կարմրափայլ, եւ կանաչազգեաց. կապուտակ փայլուն.

Ծիրանածափայլ ակն սուտակ. (Գանձ.։)

Զկապուտակ ծիրանափայլ դաշտաձեւ ծովն. (Արծր. ՟Ա. 11։)

Մաքրագործակ ծիրանափայլ ծովուն գոլով ընդունակ. (Անան. եկեղ։)

Ծովք ծիրանափայլք՝ ներկեալք արեամբն քրիստոսի (սուրբ առաքեալք). (Տաղ.։)