s.

pastry-cook.

s.

Ծալարար, կամ ծալածոյ խմորս գործոյ խմորս գործօղ.

Ի սեղանայ օրինացն, ի պղակունարագործացն, եւ ծաղարարաց. (Ոսկ. մ. ՟Գ. 17։) (չիք ի յն։)

Étymologie

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ծաղարարութիւն, ութեան

Voir tout