cf. ԽՈՏՈՒՑ

Բերել կոճեղս փայտից, եւ առնել զսա ոլոքի խոտցոց (կամ խոտցոյ, կամ խոտոցոց, կամ խոտոցաց) ոտից նորայ. (Ագաթ.) (ըստ այլեւայլ օրինակաց. ուր հին տպ. խոցաց կամ խոսցաց։)

cf. ԽՌԱԿՈՒՆՔ։