s.

colic, gripes, stomachache, pain in the bowels;
— ունել, to have the gripes;
— լինել, to confess, to own.

Other definitions containing this entry

Սեմփոր

cf. Խոստուկ.


Voir tout

s.

առաւել ռմկ. Ցաւ որովայնի. սանճը.

Խոստուկ ձիոյ. (Վստկ.։)

ԽՈՍՏՈՒԿ ԼԻՆԵԼ. Որպէս Խոստովան լինել.

Եւյայնմ եւս դառն տանջանս զոչ եւ զուրաստ կալեալ չլինէին խոստուկ. (Կաղանկտ.։)

Étymologie