s.

bribe for confession.

s.

Դրամ առեալ վասն խոստովանութիւն լսելոյ.

սիմոնական ախտ. Որպէս խոստովանադրամ, հաղորդադրամ, կամ պսակադրամ. (Կիր. Երզն. խր.։)

Étymologie