s.

Իբր Խնձոր փոքրիկ կամ սիրուն, կամ տկար.

կարող էաք ասել զխնձորիկն իգական, եւ զտայիկն իգական, եւ զդեղձուկն չէզօք. (Մագ. քեր. եւ Երզն. քեր.։)