adj.

Սեպհական խեռ եղելոց կամ խեռութեան. եւ Խեռ. Վասն անպտղութեանն, եւ խեռական բարուց. (Շ. բարձր.։)

Մխանք ինչ նախանձու, եւ խեռական. (Երզն. ոտ. երկն.։)

Ջորի խեռական. (Մխ. դտ.։)