s.

ԽԱՉԵՆԵԱԿ կամ ԽԱՉԵՆԱԿ. Անունարուչորքոտանւոյ. (գուցէ խոչքորակ, խոզիկ)

Արականքն. որպիսի, եզն, եղջերու, խաչենեակ (կամ խաչենակ), խոյ եւ այլ այսպիսիք. (Մագ. քեր. եւ Երզն. քեր.։)