va.

to light, to kindle;
to inflame, to burn.

ն.

ἄπτω (լծ. ընդ աբեթ). ἁνάπτω, καίω (լծ. գաւ ). ἁνακαίω accendo, succendo, uro, comburo. Վառել լուսով. բորբոքել. այրել.

Լուցանել զճրագ, կամ զլապտեր, կամ զջահս։ Ելոյց հուր ի ջահսն։ Լուցին կրնկ եւ այլն։ Ճրագունք ի լուցելոյ ճրագէ լուցանին, եւ ոչ ի խաւարոյ. (Մանդ. ՟Գ։)

Մեզ գեհեան լուցանեմք. (Սարգ. յկ. ՟Ե։)

Որոց զդրունս լուցեալ էր. (՟Բ. Մակ. ՟Ը. 33։)

Զտունս լուցանեն. (Սարգ. ՟ա. պ. ՟Գ։)

Որպէս զի մի՛ զաշխարհ լուցցէ տոչորական. (Երզն. ոտ. երկն.։)

Եւ բարկութիւն առաւել լուցանի. (Մաշկ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Active

Indicatif
Présent
ես լուցանեմ
դու լուցանես
նա լուցանէ
մեք լուցանեմք
դուք լուցանէք
նոքա լուցանեն
Imparfait
ես լուցանեի
դու լուցանեիր
նա լուցանէր
մեք լուցանեաք
դուք լուցանեիք
նոքա լուցանեին
Aoriste
ես լուցի
դու լուցեր
նա լոյց
մեք լուցաք
դուք լուցէք
նոքա լուցին
Subjonctif
Présent
ես լուցանիցեմ
դու լուցանիցես
նա լուցանիցէ
մեք լուցանիցեմք
դուք լուցանիցէք
նոքա լուցանիցեն
Aoriste
ես լուցից
դու լուսցես
նա լուսցէ
մեք լուսցուք
դուք լուսցջիք
նոքա լուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ լուցաներ
դուք մի՛ լուցանէք
Impératif
դու լո՛
դուք լուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու լուցանիջիր
դուք լուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու լուսջի՛ր
դուք լուսջի՛ք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ընդելուցանեմ, ուցի

Ընտելուցանեմ, ուցի

Կլուցանեմ, ուցի

Փլուցանեմ, ուցի

Voir tout