s.

լոյծ եւ կակուղն գոլ. թուլութիւն, եւ Թուլամորթութիւն.

Լուծութիւն ծովուն սահմանաց, կամ կոհակաց, կամ ջուրց. (Նար. ՟Կ՟Գ. ՟Ձ՟Ե։ Վեցօր. ՟Գ։)

Լուծութիւն ոտիցս քեւ զօրասցի. (Ճ. ՟Ա.։)

Ետես զմեղկութիւն նորա, եւ զլուծութիւն։ Զթիւրութիւնն, զլուծութեանս ի բաց ընկեցեալ. (Եւս. պտմ. ՟Ե. 11։ Նար. ՟Խ՟Ե։ Սարգ. ՟ա. պ. ՟Գ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif լուծութիւն լուծութիւնք
accusatif լուծութիւն լուծութիւնս
génitif լուծութեան լուծութեանց
locatif լուծութեան լուծութիւնս
datif լուծութեան լուծութեանց
ablatif լուծութենէ լուծութեանց
instrumental լուծութեամբ լուծութեամբք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անդամալուծութիւն, ութեան

Բերանալուծութիւն, ութեան

Բնալուծութիւն, ութեան

Վերլուծութիւն, ութեան

Տարրալուծութիւն, ութեան

Voir tout