cf. Լակ;
paste;
pap (for the babies);
hasty-pudding, hodgepodge.

s.

Ուտելի ինչ լիզելով կամ լափելով. կերակուր կակուղ ի պէտս շանց, եւ տղայոց, կամ մարդոյ քաղցելոյ.

Շունք եկեալ լիզեսցեն զբերանն (փսխողին), զի կարօտ են լափին. (Մանդ. ՟Ժ՟Է։)

(լափէն այն, զոր արարն ի տղայէն, մասն ինդ եդ առաջի, զի ուտիցէ. (Մարթին.։) (աստի ռմկ. լափա, կամ լօփ լօփ ուտել։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Այլափառ, աց

Այլափառեմ, եցի

Այլափառիմ, եցայ

Այլափառութիւն, ութեան

Այլափոխ

Այլափոխեմ, եցի

Այլափոխիմ, եցայ

Այլափոխութիւն, ութեան

Ափլափեմ

Դալափիլ

Լափատեմ, եցի

Լափեմ, եցի

Լափլէզ

Լափլիզեմ, եցի

Լափլիզող

Լափումն, ման

Լսելափակ

Կլափաշարժ

Կլափն, փին

Նշուլափայլ

Voir tout