cf. ԼԱՅՆԵՑՈՒՑԱՆԵԼ, եւ ԼԱՅՆԵԼ.

Լայնեցուցանել զբարբառ շրթանցն շատախօսութեամբն. (Լմբ. առակ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես լայնեցուցանեմ
դու լայնեցուցանես
նա լայնեցուցանէ
մեք լայնեցուցանեմք
դուք լայնեցուցանէք
նոքա լայնեցուցանեն
Imparfait
ես լայնեցուցանեի
դու լայնեցուցանեիր
նա լայնեցուցանէր
մեք լայնեցուցանեաք
դուք լայնեցուցանեիք
նոքա լայնեցուցանեին
Aoriste
ես լայնեցուցի
դու լայնեցուցեր
նա լայնեցոյց
մեք լայնեցուցաք
դուք լայնեցուցէք
նոքա լայնեցուցին
Subjonctif
Présent
ես լայնեցուցանիցեմ
դու լայնեցուցանիցես
նա լայնեցուցանիցէ
մեք լայնեցուցանիցեմք
դուք լայնեցուցանիցէք
նոքա լայնեցուցանիցեն
Aoriste
ես լայնեցուցից
դու լայնեցուսցես
նա լայնեցուսցէ
մեք լայնեցուսցուք
դուք լայնեցուսցջիք
նոքա լայնեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ լայնեցուցաներ
դուք մի՛ լայնեցուցանէք
Impératif
դու լայնեցո՛
դուք լայնեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու լայնեցուցանիջիր
դուք լայնեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու լայնեցուսջի՛ր
դուք լայնեցուսջի՛ք