adj.

spacious, extensive, vast.

adj.

որոյ նիստն կամ դիրքն է լայն եւ ընդարձակ.

Լայնանիստ ծով, ալիք կամ դաշտ, կալ, կամ բրգունք. (Խոսր.։ Ագաթ.։ Վրդն. պտմ. եւ լս։ Արծր. ՟Ե. 7։)

Լայնանիստ մեծութեամբ. (Վեցօր. ՟Ե։)