adj.

that has a large girdle, or zone.

adj.

Լայն կաարաւ. որպիսի է լայն գօտին.

Զլայնակամարն ոչ զկրծիւքն (կամ զկրծիցն) կապեալ, այլ գօտի ընդ մէջ իւր կապեալ. (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 1։ յն. լոկ գօտի։)