adj.

Խօսեցեալ կամ փեսացեալ ինքեան. խօսնայր.

Ի թագաւորական հայրենիսն դաւթի հանդերձ յովսեփաւ իւրախօս արամբ առաքիւր. (Գր. սքանչ. ի կոյսն.։)