ԻՐԱԶԳԱԾ կամ ԻՐԱԶԳԱՑ ԼԻՆԵԼ. Զգալ եւ իմանալ զիրն. իրագէտ կամ իրազեկ լնել. տեղեկանալ.

Որում իրազգած եղեալ թագաւորին. (Խոր. ՟Բ. 34։)

Որոց բանից իրազգած եղեալ. (Փարպ.։)

Որում իրազգած իսկ ամիրապետին գտեալ. (Յհ. կթ.։)

Անդուստ ուրեմն իրազգաց եղեն իրացն։ Յանկարծակի իրազգած եղեալ այսպիսի խորհրդոյ Ագաթ.։ (Յհ. կթ.։)

Կամ Զգացուցանել. զեկուցանել.

Գիտաց ափշինն յոմանց իրազգաց նմա եղելոց. (Յհ. կթ.։)