adj.

who suceours, supports, takes the part of, *backs up.

adj.

Օգնական. թիկունք. արգա.

Սուրբ հրեշտակքն թիկնակից եւ աղօթակից լինին քեզ. (Վրք. հց. ձ։)