s.

hand;
palm of the hand;
— ոտից, foot;
the sole of the foot;
— կենդանեաց, paw, claw, talon;
— երկաթի, gauntlet;
— կշռոց, cf. Նժար.

s.

(յորմէ ռմկ. թաթիկ, տոտիկ. յն. պէսպէս). ἵχνος vestigium βάσις (լծ. թ. պասամագ. լտ. վա՛տէնս). pes ἁστράγαλος spondylus, talus χηλή, ὀπλή ungula

Ոտն կենդանւոյ մինչեւ ցկոճն, այն՝ որ թողու զհետս ի կոխելն. որպէս եւ ձեռն ցդաստակն, որ ի չորքոտանիս է նոյն ընդ առաջին ոտս. իսկ ի թռչունս ասի Մագիլ. այագ. եբր. քաֆ. յն. ի՛խնօս, որ եւ Հետք, Գնացք, Շաւիղ, Ոտք, Կճղակ, եւ այլն։

Թաթք ոտից. (Օր. ՟Ի՟Ը. 35. 65։ ՟Ա. Թագ. ՟Ե. 4։ ՟Դ. Թագ. ՟Ժ՟Թ. 24։ եւ Ղեւտ. ՟Ժ՟Ա. 3. եւ 5։)

Թաթ առն. (՟Գ. Թագ. ՟Ժ՟Ը. 44։)

Թաթք ձեռաց. (՟Դ. Թագ. ՟Թ. 35։)

Թաթ ձեռին. (Դան. ՟Ե. 5. եւ 24։ Խոր. ՟Գ. 53։)

Որպէս թաթք՝ առ ի գնալ եւ յընթանալ, եւ ձեռք առ ի գործել. (Փիլ. բագն.։)

Տեսեալ զնա առիւծուն՝ աջ թաթիւն որպէս սպունգաւ սրբէր զքրտունսն. (Հ=Յ. օգոստ. ՟Ժ՟Ա.։)

Առիւծքն թաթիւքն զոտսն մաքրէին (սրբոյն). Ի թաթէ ոտիցն մինչեւ ցծունկսն. եւ այլն. (ՃՃ.։)

Նմանութեամբ ասի.

Ապտակեցին զծնօտսն պղնձի թաթովք. (Հ=Յ. յնվր. ՟Ժ՟Գ.։)

Գան հարին կապարեայ թաթով զկզակսն. (անդ. յուլ. ՟Է։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Արիւնաթաթաւ

Թաթախ

Թաթահատ

Թաթահերձ

Թաթաղեմ, եցի

Թաթաղուն

Թաթառ, ոյ

Թաթաւ

Թաթաւեմ, եցի

Թաթաւիմ, եցայ

Թաթաւումն, ման

Թաթաւուն

Թաթաւուչ

Թաթեմ, եցի

Թաթիռ, թռոյ

Թաթուլ, թլոց

Թաթուլ, թլոյ

Թաթպան, աց

Թաղանթաթեւ

Մեղսաթաթաւ

Voir tout