adj.

elected with another.

adj.

συνεκλεκτός co-electus Կցորդ ընտրութեան. ի միասին ընտրեալ. զուգապէս ընտիր.

Որ ի Բաբելոն ընտրելակից եկեղեցին է. (՟Ա. Պետ. ՟Է. 13։)