Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես ընտելուցանեմ
դու ընտելուցանես
նա ընտելուցանէ
մեք ընտելուցանեմք
դուք ընտելուցանէք
նոքա ընտելուցանեն
Imparfait
ես ընտելուցանեի
դու ընտելուցանեիր
նա ընտելուցանէր
մեք ընտելուցանեաք
դուք ընտելուցանեիք
նոքա ընտելուցանեին
Aoriste
ես ընտելուցի
դու ընտելուցեր
նա ընտելոյց
մեք ընտելուցաք
դուք ընտելուցէք
նոքա ընտելուցին
Subjonctif
Présent
ես ընտելուցանիցեմ
դու ընտելուցանիցես
նա ընտելուցանիցէ
մեք ընտելուցանիցեմք
դուք ընտելուցանիցէք
նոքա ընտելուցանիցեն
Aoriste
ես ընտելուցից
դու ընտելուսցես
նա ընտելուսցէ
մեք ընտելուսցուք
դուք ընտելուսցջիք
նոքա ընտելուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ընտելուցաներ
դուք մի՛ ընտելուցանէք
Impératif
դու ընտելո՛
դուք ընտելուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու ընտելուցանիջիր
դուք ընտելուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու ընտելուսջի՛ր
դուք ընտելուսջի՛ք