vn.

to exist, to be created.

չ.

Ինչ մի լինել. էանալ եւ գոյանալ.

Ինչ նա միայն է, եւ այլքս ամենայն ի նմանէ ընչացաւ. (Եղիշ. ՟Բ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես ընչանամ
դու ընչանաս
նա ընչանայ
մեք ընչանամք
դուք ընչանայք
նոքա ընչանան
Imparfait
ես ընչանայի
դու ընչանայիր
նա ընչանայր
մեք ընչանայաք
դուք ընչանայիք
նոքա ընչանային
Aoriste
ես ընչացայ
դու ընչացար
նա ընչացաւ
մեք ընչացաք
դուք ընչացայք
նոքա ընչացան
Subjonctif
Présent
ես ընչանայցեմ
դու ընչանայցես
նա ընչանայցէ
մեք ընչանայցեմք
դուք ընչանայցէք
նոքա ընչանայցեն
Aoriste
ես ընչացայց
դու ընչասցիս
նա ընչասցի
մեք ընչասցուք
դուք ընչասջիք
նոքա ընչասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ընչանար
դուք մի՛ ընչանայք
Impératif
դու ընչացի՛ր
դուք ընչացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու ընչասջի՛ր
դուք ընչասջի՛ք