va.

to stretch, to lay down, to put to bed.

ն.

ԸՆԿՈՂՄԱՆԵՑՈՒՑԱՆԵՄ որ եւ գրի ԸՆԿՈՂՄՆԵՑՈՒՑԱՆԵՄ. κοιμάω, κοιμίζω in lecto colloco Կողմանեցուցանել. հանգուցանել ի մահիճս. տարածել յանկողնի. ննջեցուցանել. պառկեցընել.

Ընկողմանեցուցին զնա (զմեռեալն) ի գահոյսն. (՟Բ. Մնաց. ՟Ժ՟Զ. 14։)

Ընկողմնեցուցանել (մարց) զմանկունս. (Կանոն.։)

Ընկողմնեցոյց ի մսուր. (Ճ. ՟Գ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Active

Indicatif
Présent
ես ընկողմանեցուցանեմ
դու ընկողմանեցուցանես
նա ընկողմանեցուցանէ
մեք ընկողմանեցուցանեմք
դուք ընկողմանեցուցանէք
նոքա ընկողմանեցուցանեն
Imparfait
ես ընկողմանեցուցանեի
դու ընկողմանեցուցանեիր
նա ընկողմանեցուցանէր
մեք ընկողմանեցուցանեաք
դուք ընկողմանեցուցանեիք
նոքա ընկողմանեցուցանեին
Aoriste
ես ընկողմանեցուցի
դու ընկողմանեցուցեր
նա ընկողմանեցոյց
մեք ընկողմանեցուցաք
դուք ընկողմանեցուցէք
նոքա ընկողմանեցուցին
Subjonctif
Présent
ես ընկողմանեցուցանիցեմ
դու ընկողմանեցուցանիցես
նա ընկողմանեցուցանիցէ
մեք ընկողմանեցուցանիցեմք
դուք ընկողմանեցուցանիցէք
նոքա ընկողմանեցուցանիցեն
Aoriste
ես ընկողմանեցուցից
դու ընկողմանեցուսցես
նա ընկողմանեցուսցէ
մեք ընկողմանեցուսցուք
դուք ընկողմանեցուսցջիք
նոքա ընկողմանեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ընկողմանեցուցաներ
դուք մի՛ ընկողմանեցուցանէք
Impératif
դու ընկողմանեցո՛
դուք ընկողմանեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու ընկողմանեցուցանիջիր
դուք ընկողմանեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու ընկողմանեցուսջի՛ր
դուք ընկողմանեցուսջի՛ք