va.

cf. Ընկղմեմ.

cf. ԸՆԿՂՄԵՄ.

Հայեա՛ց, ո՛րպէս լողաս, որ ոչ ընկղմեցուցանես (այսինքն զի մի՛ ընկղմեսցես) զկուրն քո ի ծովուն. (Մաշկ.։)

Երիցս ընկղմեցուցանէին զնա ի ջուրն (մկրտութեան). (Ճ. ՟Բ.։)

Զմիտսն ի խոնարհութիւն ընղմեցուցանել. (Վրք. հց. ՟Բ։)

Յանդունդս ծովու աստուածային խորոցն ընկղմեցուցանէ. (Սանահն.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Active

Indicatif
Présent
ես ընկղմեցուցանեմ
դու ընկղմեցուցանես
նա ընկղմեցուցանէ
մեք ընկղմեցուցանեմք
դուք ընկղմեցուցանէք
նոքա ընկղմեցուցանեն
Imparfait
ես ընկղմեցուցանեի
դու ընկղմեցուցանեիր
նա ընկղմեցուցանէր
մեք ընկղմեցուցանեաք
դուք ընկղմեցուցանեիք
նոքա ընկղմեցուցանեին
Aoriste
ես ընկղմեցուցի
դու ընկղմեցուցեր
նա ընկղմեցոյց
մեք ընկղմեցուցաք
դուք ընկղմեցուցէք
նոքա ընկղմեցուցին
Subjonctif
Présent
ես ընկղմեցուցանիցեմ
դու ընկղմեցուցանիցես
նա ընկղմեցուցանիցէ
մեք ընկղմեցուցանիցեմք
դուք ընկղմեցուցանիցէք
նոքա ընկղմեցուցանիցեն
Aoriste
ես ընկղմեցուցից
դու ընկղմեցուսցես
նա ընկղմեցուսցէ
մեք ընկղմեցուսցուք
դուք ընկղմեցուսցջիք
նոքա ընկղմեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ընկղմեցուցաներ
դուք մի՛ ընկղմեցուցանէք
Impératif
դու ընկղմեցո՛
դուք ընկղմեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու ընկղմեցուցանիջիր
դուք ընկղմեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու ընկղմեցուսջի՛ր
դուք ընկղմեցուսջի՛ք