vp.

to bind one's self closely, to adhere to, to entwine one's self with.

ԸՆԿԱՊՃԻԼ. Կապիլ կաշկանդիլ. պրկիլ.

Պաշարեալք, ընկապճեալք ... յերկիր անկեալք՝ անբարբառ կային. (Բուզ. ՟Գ. 3։)