va.

to sup, to take the evening's repast.

ներգործական բայ. չէզոքական բայ.

ներգործական բայ չէզոքական բայ δειπνέω coeno Յընթրիս բազմիլ, եւ Ուտել զընթրիս.

պատրաստեա՛ զի՛նչ ընթրելոց իցեմ. (Ղկ. ՟Ժ՟Է. 8։)

Ի Բեթանիա յընթրելն իւրում մի ի բազմականացն էր Ղազարոս. (Սհկ. կթ. արմաւ.։)

Արժանի արասցես զիս այսօր ընթրել առ քեզ. (Ճ. ՟Ա.։)

Ընդ նմա ընթրել. (Ճ. ՟Ժ.։)

Թէ այդպէս հանդարտութեամբ ճաշեալ էիր, ոչ այդպէս աղքատաբար ընթրէիր. (Ոսկիփոր.։)