adj.

who gives a supper.

adj.

Որ տայ այլոց ընթրիս. կոչնատէր. տանուտէր.

Յերկնաւոր ընթրիսն փութասցո՛ւք ժամանել յընթրատուն Քրիստոս. (Փարպ.։)