s.

reader, lecturer;
ազգ առ —ցողն, advertisement, address to the reader;
ներողամիտ —ցող, gentle reader.

Other definitions containing this entry

Ընթերցող

cf. Ընթերցիչ.


Voir tout

adj. s.

ἁναγνώστης lector Ընթերցօղ. վերծանօղ.

Աստուածեղէն գրոց եղեալ գրագիր եւ ընթերցիչ. (Ճ. ՟Ա.։)

Երդմնեցուցիչք եւ ընթերցիչք. (Եւս. պտմ. ՟Զ. 42։)